1. ต้องมี Username และ Password

2. เลือกรายวิชาที่ต้องการ

 

3. เริ่มทำแบบทดสอบ

 

 

 

4. ใส่รหัสที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอน

 

 

Sample Headline

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

Link เอกสาร >>>>> http://www.charprom.com/file_techno/2_62/am62.pptx

ส่งงานนำเสนอ
https://www.facebook.com/groups/751540845343649/

หัวข้อในการทำนำเสนอ ไม่น้อยกว่า1.30 นาที
1.การทำงานอย่างมีความสุข
2.การออกกำลังกาย
3.แนะนำตัวเอง
4.ข้อมูลการรักษาสุขภาพ
5.ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี
6.ความรู้ทั่วไป

โครงสร้างของการนำเสนอ
1. Intro ชื่อเรื่อง
2. เนื้อเรื่อง
3. End Credit ชื่อ รัสนักศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1IzWcMARKJeAE5ZnP-vBb0e2mImH8e9UO

https://drive.google.com/open?id=1gPY-9NZTZ4T4bE8rEtXmrnloEtCvLlu_

งานวิจัยลำดับที่ 1
แอพพลิเคชั่นคำนวณค่าใช้จ่ายและคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกจจมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยสาขา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผู้วิจัย ผู้วิจัย ที่ปรึกษา กรรมการสอบ กรรมการสอบ
อนุชา  นาละต๊ะ จิรโรจน์  พงษษ์ธรจิรพัขร อ.สามารถ  ยืนยงพานิช อ.อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์ อ.กฤติเดช  จินดาภัทร์

 

งานวิจัยลำดับที่ 2
การพัฒนาเกมส์สามมิติด้วยโปรแกรม Unral Engine บนคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัย ผู้วิจัย ที่ปรึกษา กรรมการสอบ กรรมการสอบ
มิตรภาพ  พงษานิตร พีระศักดิ์  อัสมิมานะ อ.กฤติเดช  จินดาภัทร์ อ.สามารถ  ยืนยงพานิช อ.อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์

 

งานวิจัยลำดับที่ 3
เว็บไซต์ระบบช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน
ผู้วิจัย ผู้วิจัย ที่ปรึกษา กรรมการสอบ กรรมการสอบ
อาริน  โชคไพศาลสกุล วัชระ  อิ่มเอิบ อ.กฤติเดช  จินดาภัทร์ อ.สามารถ  ยืนยงพานิช อ.อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์

 

งานวิจัยลำดับที่ 4
แอปพิลเคชั่นสำหรับการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะจักรวาลด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
ผู้วิจัย ผู้วิจัย ที่ปรึกษา กรรมการสอบ กรรมการสอบ
กมลจันทร์  แสงหล้า ฤดีกานจ์  ต๊ะอ้าย อ.อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์ อ.นิพิฐพนธ์  ฤาชา อ.สามารถ  ยืนยงพานิช

 

งานวิจัยลำดับที่ 5
การออกแบบและพัฒนาสถานีวัดอากาศขนาดเล็กด้วย NB-IoT  
ผู้วิจัย ผู้วิจัย ที่ปรึกษา กรรมการสอบ กรรมการสอบ
ชยนัฐ  ยะปัญญา สักรินทร์  ก๋าต๊ะ อ.อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์ อ.กฤติเดช  จินดาภัทร์ อ.นิพิฐพนธ์  ฤาชา

 

งานวิจัยลำดับที่ 6
ระบบควบคุมการปลูกพืชไร้ดินแบบอัตโนมัติ
ผู้วิจัย ผู้วิจัย ที่ปรึกษา กรรมการสอบ กรรมการสอบ
วรกร  แก้วกันยา อัศฆ์เดช  ทองประกอบ อ.อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์ อ.กฤติเดช  จินดาภัทร์ อ.นิพิฐพนธ์  ฤาชา

 

งานวิจัยลำดับที่ 8
เว็บไซต์การจัดการอบรมสัมมนา
ผู้วิจัย ผู้วิจัย ที่ปรึกษา กรรมการสอบ กรรมการสอบ
นิคม  ปินคำ ทนงศักดิ์  กัณฑวงศ์ อ.กฤติเดช  จินดาภัทร์ อ.นิพิฐพนธ์  ฤาชา อ.อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์

 

งานวิจัยลำดับที่ 9
แอพพลิเคชั่นประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อเข้าสู่เกษตรอินทรีย์
ผู้วิจัย ผู้วิจัย ที่ปรึกษา กรรมการสอบ กรรมการสอบ
ไกรสิทธิ์  อ่อนน้อย นนทกานต์  กิ่งแก้ว อ.นิพิฐพนธ์  ฤาชา อ.อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์ อ.กฤติเดช  จินดาภัทร์