1. ต้องมี Username และ Password

2. เลือกรายวิชาที่ต้องการ

 

3. เริ่มทำแบบทดสอบ

 

 

 

4. ใส่รหัสที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอน