มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2/2564
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่เรียน วัน เวลา ห้องเรียน
4123301  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 6353201 จันทร์  08.00-12.00 Com3 
4121006 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน 6453201 พุธ   09.00-12.00 Com2 
4121601 พื้นฐานซอฟต์แวร์  6453201 พฤหัส  13.00-16.00   Com1 
4122201  ระบบฐานข้อมูล 6353201 ศุกร์     08.00-12.00  ComTec