มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
ตารางสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2564
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่เรียน วัน เวลา ห้องเรียน
4123715  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน  6353201 อังคาร   13.00-16.30  Com3 
4124704  หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  6153201 พุธ   9.00-12.00  ComTech 
5723103  การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  6453201 พฤหัสบดี   9.00-12.00   Com1 
4123306  การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ  6253201 พฤหัสบดี   13.00-16.30  Com2