ประกาศรายชื่อและลำดับการสอบนำเสนอความก้าวหน้าหัวข้องานวิจัย
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รหัส 61
สอบวันที่ 23-24 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
แบบ Online ด้วย โปรแกร Microsoft Team

 

งานวิจัยที่ 1 

ถังขยะอัตโนมัติ

ผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาร่วม

วิทวัส  แก้วแสนปัน
วรรธนัย  ยะหัวฝ่าย

ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

-

-ยังไม่มีข้อมูล เอกสารงานวิจัย-
ใบอนุมัติขึ้นสอบ

 

งานวิจัยที่ 2 

-ยังไม่มีข้อมูล-

ผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาร่วม

ฟากฟ้า  มาสาแสง
จิราภรณ์  ทองรักษ์คีรี

ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

-

-ยังไม่มีข้อมูล เอกสารงานวิจัย-
ใบอนุมัติขึ้นสอบ

 

งานวิจัยที่ 3

-ยังไม่มีข้อมูล-

ผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาร่วม

พีรภัทร กิตติพงษ์สรรค์

อาจารย์สามารถ  ยืนยงพานิช

ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์

-ยังไม่มีข้อมูล เอกสารงานวิจัย-
ใบอนุมัติขึ้นสอบ

 

งานวิจัยที่ 4

พัฒนาเว็บไซต์ระบบการขายจิวเวลรี่ออนไลน์ของร้านอัมราอัญมณี

ผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาร่วม

นายธีร์  โคตะมี
นายพงศธร เปี่ยมวานิช

อาจารย์สามารถ  ยืนยงพานิช

ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์

เอกสารงานวิจัย
ใบอนุมัติขึ้นสอบ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)

 

งานวิจัยที่ 5

ระบบบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีการ เชื่อมต่อของสรรพสิ่ง กรณีศึกษา
การใช้พลังงานไฟฟ้า ของสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาร่วม

นาย อนุพงศ์ ตองใจ
นาย กิตติศักดิ์ แดงเถิน

อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

เอกสารงานวิจัย 
ใบอนุมัติขึ้นสอบ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)

  

งานวิจัยที่ 6

ระบบแจ้งเตือนการจอดยานพาหนะในพื้นที่ห้ามจอดอัตโนมัติ

ผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาร่วม

นายกิตติพงษ์ คำตาว นายศุภโชค นามจำปา

ผศ.อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์

-

เอกสารงานวิจัย
ใบอนุมัติขึ้นสอบ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)

  

งานวิจัยที่ 7

การสร้างแอพพลิเคชั่น Android สื่อการเรียนการรู้คำศัพท์ ภาษาพม่า สำหรับเด็กป.1

ผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาร่วม

นายธรรมนูญ  ต๊ะสุ นายธนวัฒน์  บุญเที่ยง

ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์

อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช

เอกสารงานวิจัย 
ใบอนุมัติขึ้นสอบ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)

  

งานวิจัยที่ 8  

การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ชั้นประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

กรรมการสอบ

นายสองเมือง

ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

 เอกสารงานวิจัย
ใบอนุมัติขึ้นสอบ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)